इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए

Vaccination Sites / Vietnamese Locations

Biến thể Delta của Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao. Hãy bảo vệ bản thân bằng việc chích ngừa hôm nay. Đây là những địa điểm chích ngừa không cần lấy hẹn và có dịch vụ thông dịch viên:

1.Little Walnut Creek Library (North)*
835 W Rundberg Ln, Austin, TX 78758
Thứ 3 và Thứ 6 từ 3pm-8pm
Thứ 7 từ 10am-2pm
Moderna (chỉ chích từ 18 tuổi trở lên)
*Có thông dịch viên tại chỗ cho các ngôn ngữ Ả Rập, Tây Ban Nha, và Việt Ngữ

2.Southeast Library (South)
5803 Nuckols Crossing Rd, Austin, TX 78744
Thứ 3 và Thứ 6 từ 3pm-8pm
Thứ 7 từ 10am-2pm
Moderna (chỉ chích từ 18 tuổi trở lên)

3.Ana Lark Center (East)
1400 Tillery St, Austin, TX 78721
Thứ 3 và thứ 6 từ 1pm-7pm,
Thứ 4, thứ 5, và thứ 7 từ 9am-4pm
Pfizer (chỉ chích từ 12 tuổi trở lên)

आधुनिक जानकारी से परिपूर्ण रहो

The best way to stay current with our work & community impact is by receiving our quarterly newsletters. We promise only to give you the good stuff (: