Biến thể Delta của Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao. Hãy bảo vệ bản thân bằng việc chích ngừa hôm nay. Đây là những địa điểm chích ngừa không cần lấy hẹn và có dịch vụ thông dịch viên:

 

 

1.Little Walnut Creek Library (North)*

835 W Rundberg Ln, Austin, TX 78758

Thứ 3 và Thứ 6 từ 3pm-8pm

Thứ 7 từ 10am-2pm

Moderna (chỉ chích từ 18 tuổi trở lên) 

*Có thông dịch viên tại chỗ cho các ngôn ngữ Ả Rập, Tây Ban Nha, và Việt Ngữ

 

2.Southeast Library (South)

5803 Nuckols Crossing Rd, Austin, TX 78744

Thứ 3 và Thứ 6 từ 3pm-8pm

Thứ 7 từ 10am-2pm

Moderna (chỉ chích từ 18 tuổi trở lên) 

 

3.Ana Lark Center (East)

1400 Tillery St, Austin, TX 78721

Thứ 3 và thứ 6 từ 1pm-7pm, 

Thứ 4, thứ 5, và thứ 7 từ 9am-4pm

Pfizer (chỉ chích từ 12 tuổi trở lên)